چرا پارس خودرو زیان ده شد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مشاور سرمایه گذاری نوین ، فروش برآوردی شرکت پارس خودرو از 27 هزار میلیارد ریال به 10 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که کاهش بیش از 62% را نشان می دهد. کاهش فروش از اصلی ترین دلایل کاهش سودآوری شرکت بشمار می رود. کاهش فروش شرکت پارس خودرو عمدتا به دلیل کاهش تولید تندر و عدم تولید مگان است که آن هم به علت توقف تحویل قطعه از سوی شرکت رنوپارس می باشد. براین اساس شرکت در اولین پیش بینی ، تولید انواع تندر را 50 هزار دستگاه پیش بینی نموده بود که اکنون به 20 هزار دستگاه کاهش داده است. با این حال فعالیت تولید کارمزدی پراید با رشد مواجه شده است. هر چند به دلیل ثابت ماندن کارمزد تولید پراید در 4 سال اخیر ، این فعالیت نیز زیان ده می باشد و به دلیل عدم وصول مطالبات از شرکت سایپا ، به شدت به ساختار مالی و هزینه های مالی شرکت فشار وارد می سازد. هزینه مالی شرکت از رقم 2231 میلیارد عبور کرده است که حدود 12% بیش از پیش بینی اول دوره و 20% بیش از سال گذشته است. از سوی دیگر هزینه مالی 27% فروش را شامل می شود ، در حالی که حاشیه سود ناخالص شرکت حدود 2% و شرکت از لحاظ عملیاتی زیان هزار میلیارد ریالی پیش بینی نموده است.
شایان ذکر است که شرکت پارس خودرو بیشترین نسبت نیروی انسانی به تولید را در صنعت خودرو کشور داراست که حاکی از پایین ترین بهره وری نیروی انسانی در این شرکت است.
بدین ترتیب سه عامل کاهش تولید محصولات اصلی ، عدم افزایش کارمزد تولید پراید و مطالبات از شرکت سایپا و هزینه مالی آن ، مهمترین دلایل زیان دهی پارس خودرو بشمار می روند.