عبور تزریق پول از مرز ۱۰۰ همت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، تزریق پول در بازارهای بین بانکی روند بی سابقه ای را از خود برجای گذاشت. بازار باز و بازار شبانه دو بازاری هستند که بانک مرکزی هر هفته با رصد وضعیت نقدینگی بانک ها و سیاست های خود در جهت تعیین نرخ سود بین بانکی در آن فعالیت می کند.
 
در همین خصوص در هفته منتهی به 14 شهریور ماه تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز  ثابت مانده اما در بازار شبانه به سطح بالایی رسید. همین موضوع موجب شد تا رکورد تزریق پول در بازارهای بین بانکی شکسته شود.
 
بسط پول بانک مرکزی در بازار باز برابر با 68 هزار و 490 میلیارد تومان در هفته اخیر به ثبت رسیده و تنها هزار و 490 میلیارد تومان از هفته قبلی بیشتر شد که به لحاظ درصدی برابر با 2.2 درصد بوده است. این افزایش به نوعی نشان می دهد بسط نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز تغییر چندانی نداشته است.
 
این در حالی است که اعتبارات قاعده مند برابر با 35 هزار و 280 میلیارد تومان بوده و در بالاترین سطح سال جاری قرار گرفته است.
 
از آن جا که این پول تزریق بانک مرکزی در بازار بین بانکی محسوب می شود می توان گفت درمجموع این نهاد در دو بازار 103 هزار و770 میلیارد تومان پول در بانک ها ریخته که در تمام مدت برگزاری بازار باز سابقه نداشته است.
 
هر تزریق پول بانک مرکزی در بازار نرخ سودی دارد. درهمین رابطه نرخ سود بازار باز در این هفته برابر با 21 درصد و این شاخص در بازار بین بانکی برابر با 22 درصد قرار داشته است. در نهایت محاسبه می شود نرخ سود موزون تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی معادل با 21.34 درصدبوده و تقریبا معادل با هفته قبل در سطح بالایی قرار گرفته است.
 
این موضوع را برخی تحلیل گران ناشی از رشد کسری در بانک ها می دانند و همزمان با آن سعی بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بین بانکی در مرز خاموش 21 درصد.
 
اما آن چه مهم تر به نظر می رسد سطح بی سابقه این تزریق در بازار ها بوده که عمده دلیل آن رشد بالای کسری بانک ها در بازار قلمداد می شود.