بازارها دروغ نمی گویند
درست در روزی که (عاشورا) هیئت ایرانی اعلام کرده بود که مذاکره نمی کند ، طرف اروپایی پایان مذاکرات را اعلام کرد و متن توافق را نهایی نمود - معلوم است که این رخداد برخلاف میل طرف ایرانی بوده است.
 
این موضوع به وضوح نشان دهنده عدم تعجیل تیم مذاکره کننده ایرانی و برخلاف آن عجله طرف مقابل است که خود پرمعنا است.
 
از سه موضوع مذاکره دور هشتم که خروج سپاه از لیست تحریم، تضمین های حقوقی آمریکا برای ماندگاری توافق و موضوع آژانس ، تقریبا هیچیک به نتیجه نرسید و دوگانگی اظهار نظرات شورای امنیت ملی و وزارت خارجه بعد از انتشار متن توافق ، خود گویای دشواری راه پیش روست.
 
در این میان هیچ سیاستمداری حقیقت را به شما نمی گوید ، بازارها اما هرگز به شما دروغ نمی گویند.
 
امروز روند بازارها معنادار است .
 
*حامد پاک طینت