تورم، رکود می زاید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تحلیل بقا، مجموعه ای از روش های آماری  برای تحلیل داده ایی است که در آن، متغیر مورد بررسی زمان تا وقوع یک رویداد است. منظور از زمان، سال، ماه، هفته یا روزهای طی شده از آغاز پیگیری افراد تا وقوع آن رویداد است. هم چنین زمان می تواند به سن فرد در هنگام وقوع رویداد اشاره کند.
 
 منظور از رویداد مرگ، بروز بیماری، بازگشت بهبودی، بازگشت به کار یا هر گونه تجربه ای است که ممکن است برای فرد اتفاق بیفتد. در روش بقا، از متغیر زمان به عنوان زمان بقا یاد می کنیم، چراکه این زمان نشان دهنده زمانی است که فرد در طول دوره پیگری زنده بوده است. هم چنین از آنجایی که رویداد مورد علاقه به طور معمول، مرگ، بروز بیماری یا دیگر تجربه های منفی فردی است، آن را شکست می نامیم.
 
 اما ممکن است زمان بقا، زمان تا بازگشت به کار پس از عمل جراحی باشد که در این وضعیت، شکست یک رویداد مثبت است. تحلیل بقا در آغاز در  علم پزشکی به کار رفته اما دیگر علوم هم از آن بهره برده اند. از جمله این علوم، علم اقتصاد است.
 
*رکود اجتناب ناپذیر است 
 
ادوار تجاری در اقتصاد اجتناب ناپذیر است. دوره های رونق طولانی ممکن است این توهم را ایجاد کند که خبری از رکود نیست اما دوره های رونق و رکود، زمان به زمان به وقوع می پیوندد. از آنجا اثر سیاست های اقتصادی به طور معمول، با وقفه ای همراه است، اهمیت بررسی ادوار تجاری اهمیت بیشتری پیدا می کند.
 
پژوهشگران اقتصادی می گویند متغیرهایی مثل نرخ تورم، نسبت تشکیل سرمایه ثابت به مخارج مصرفی دولت، درآمدهای نفتی و قیمت نفت در ایجاد دوره های رونق و رکود نقش دارند. اما نکته مهم در اثربخشی هر یک از این متغیرها، اثرگذاری زمان است.
 
پژوهشگران ایرانی با توجه به روش آماری تحلیل بقا  تلاش کردند اثر متغیرهای تحریم، تورم، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی،  نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و درآمدهای نفتی را بر ریسک تکرار رکود اقتصادی بررسی کنند. یافته ها نشان می دهد 2 عامل تورم و قیمت نفت ریسک تکرار رکود اقتصادی را افزایش می دهند و سایر متغیرها اثر معناداری بر این پدیده ندارند. به عبارتی گرچه تورم در کوتاه مدت ممکن است از سمت عرضه باعث افزایش تولید، کاهش بیکاری و رونق شود، اما در بلندمدت از طریق کاهش قدرت خرید از سمت تقاضای اقتصاد، ریسک ایجاد رکود دوباره را افزایش می دهد.
 
برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا» را بخوانید. این مقاله در تابستان سال 1400 در نشریه اقتصاد و الگوسازی منتشر شده است.