این افراد یارانه نمی گیرند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، یعنی ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون سرپرست خانوار) که به حسابشان یارانه واریز شده هیچکدام از شرایط زیر را ندارند؟
حتما شرایط رو نگاه کنید اعداد کمی عجیب و غریب است.