نرخ تورم کالاهای صادراتی و وارداتی در تابستان ۱۴۰۰
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز آمار ایران نرخ تورم کالاهای صادراتی و کالاهای وارداتی در تابستان امسال را منتشر کرد.
 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان ١٤٠٠، نرخ تورم کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌‌های ریالی) نسبت ۲۰.۸ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ با ١٣.٧ درصد، حدود ٧.١ واحد درصد افزایش داشته است.
 
همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌‌های دلاری) نسبت به فصل قبل ۲ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ با ٣.٣ درصد حدود ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
 
در گروه‌‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» با ۷.۲ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» با ١٧١.١ درصد است.
 
تورم سالانه کالاهای صادراتی
 
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ۱۹۱.۷ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار امسال ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
 
همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ٩.٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٤٠٠ که برابر ۶.۹ درصد بود حدود سه واحد درصد افزایش داشته است.
 
در گروه‌‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد» با ۶۵.۴ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه‌‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی» با ٤٢٣.٨ درصد است.
 
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای وارداتی
 
همچنین در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۸۵.۴ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ حدود ٢٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
 
همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٤٠٠ حدود ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
 
در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی» با ۴.۹ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی» با ۷۶۴ درصد است.
 
همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «‌پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» منفی ۵.۴ درصداست.
 
تورم فصلی کالای وارداتی
 
بر اساس این گزارش، در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی نسبت به فصل قبل، ۶۳.۷ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ حدود ٩.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
 
همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری نسبت به فصل قبل ٨.٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ حدود چهار واحد درصد کاهش داشته است.
 
در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «‌حیوانات زنده و محصولات حیوانی» با ۳.۹ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «‌ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی» با ٧٣.١ درصد است.
 
همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» با منفی ۶.۵ درصد است.
 
 تورم سالانه کالای وارداتی
 
در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ۵۱۳.۸ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٤٠٠ حدود ١٩.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
 
همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ٥٤.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٤٠٠ حدود ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
 
در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب» با ۸.۸ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی» ٧٤٩.٩ درصد است.
 
همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» برابر منفی ۰.۳ درصد است