"طعم شیرین بیمه زندگی، برای مردم و شرکت های بیمه "
بیمه زندگی تعهدی طولانی مدت است و هر شرکت بیمه که وارد چرخه افزایش سهم خود در بازار بیمه زندگی می شود دو عامل نوآوری و محل سرمایه گذاری آن را بدقت پیش بینی کرده است . در حقیقت اول چاله را کنده بعد مناره رو برده است ، برخی صاحب نظران بیمه ای معتقدند بدلیل اهمیت سرمایه گذاری بلند مدت در بیمه عمر و سرمایه گذاری ، لازم است توانگری و وضعیت شرکت فروشنده به دقت مورد توجه قرار گیرد ، امری که نهاد ناظر صنعت بیمه (بیمه مرکزی ) با تاکید بر تفکیک حساب های عمر از غیر عمر و تشکیل اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی بدان توجه نشان داده است.
دغدغه برخی فعالان بازار بیمه زندگی نیز همین است ، برای تعهدی که می فروشیم برنامه ریزی و دقت نظر داشته باشیم.
همه در صنعت بیمه ،سوار بر یک کشتی هستند لذا با پدید آمدن هر مشکلی ، کل صنعت دچار مخاطره می شود.