نجات مردم در سرپل ذهاب کرمانشاه توسط ارتش
 
نجات مردم در سرپل ذهاب کرمانشاه توسط ارتش