مهدی و فاطمه هاشمی بر پیکر پدر
 
    
مهدی و فاطمه هاشمی رفسنجانی بر پیکر پدر